Regulamin Sprzedaży Internetowej oraz Polityka Prywatności Master Ski

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO WWW.MASTERSKI.E-SKIPASS.PL

 

 • 1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Sklep www.masterski.e-skipass.pl osadzony na stronie master-ski.pl działa na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
 2. Regulamin określa warunki zawierania i rozwiązywania Umów o dostarczanie Treści Cyfrowych, tryb postępowania reklamacyjnego, a także rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną przez Sklep www.masterski.e-skipass.pl zasady świadczenia tych usług, warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną.
 3. Każdy Usługobiorca z chwilą podjęcia czynności zmierzających do korzystania z Usług Elektronicznych Sklepu www.masterski.e-skipass.pl zobowiązany jest do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu.
 4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy:
 • ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r.,
 • ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r.,
 • ustawy o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich z dnia 23 września 2016 r.,
 • ustawy Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r.
 • oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

 

 • 2

DEFINICJE ZAWARTE W REGULAMINIE

 1. REGULAMIN - niniejszy regulamin Sklepu.
 2. SKLEP - Sklep internetowy Usługodawcy działający pod adresem www.masterski.e-skipass.pl
 3. USŁUGA ELEKTRONICZNA – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Sklepu.
 4. FORMULARZ KONTAKTOWY - formularz dostępny na stronie internetowej www.e-skipass.pl umożliwiający wysłanie wiadomości do Usługodawcy.
 5. FORMULARZ REJESTRACJI – formularz dostępny na stronie internetowej www.e-skipass.pl umożliwiający utworzenie Konta.
 6. KONTO – oznaczony indywidualną nazwą (loginem) oraz hasłem, zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Usługodawcy, w którym gromadzone są dane Usługobiorcy w tym informacje o złożonych Zamówieniach.
 7. FORMULARZ ZAMÓWIENIA – formularz dostępny na stronie internetowej www.masterski.e-skipass.pl umożliwiający złożenie Zamówienia.
 8. SPRZEDAWCAUSŁUGODAWCA – MASTERSKI SPORT ZENON SZLENDAK BARTŁOMIEJ MIEJSKI ELŻBIETA SZLENDAK SPÓŁKA JAWNA z siedzibą w Tyliczu, ul. Pułaskiego 50, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000885114, NIP: 7343591889, REGON: 388211207, tel.: 504 239 397, e-mail: biuro.masterski@gmail.com 
 9. PRZELEWY 24 – operator płatności online:

PayPro S.A. ul. Pastelowa 8, 60-198 Poznań, NIP 779-236-98-87, REGON 301345068,
Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydz. Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Nr KRS 0000347935, wysokość kapitału zakładowego: 5 476 300,00 zł, opłacony w całości

 1. USŁUGOBIORCA – osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną korzystająca z Usługi Elektronicznej.
 2. KLIENT – Usługobiorca, który zamierza zawrzeć lub zawarł Umowę o dostarczanie Treści Cyfrowych ze Sprzedawcą.
 3. KONSUMENT – osoba fizyczna, która dokonuje z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 4. PRZEDSIĘBIORCA - osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową.
 5. TREŚĆ CYFROWA – dane wytwarzane i dostarczane przez Sprzedawcę w postaci cyfrowej, będące przedmiotem Umowy o dostarczenie Treści Cyfrowych.
 6. OŚRODEK- ośrodek narciarski właściwy do świadczenia usług przewozowych na podstawie posiadanych przez Klientów Karnetów.
 7. KARTA E-SKIPASS – karta wielokrotnego użytku, będąca nośnikiem materialnym Karnetów, umożliwiająca korzystanie z usług Ośrodka. Jest to karta zbliżeniowa. Karta E-Skipass wykonywana jest na indywidualne zamówienie wg parametrów wskazanych przez Klienta określonych podczas procesu tworzenia Karty. Karta E-Skipass uprawnia jej właściciela do zakupu Karnetu. Każda Karta powiązana jest z indywidualnym numerem Konta Klienta. 
 8. KARNET- Treść Cyfrowa, umożliwiająca Klientowi korzystanie z usług Ośrodka w zakresie zgodnym z wniesioną przez Klienta opłatą. Warunkiem możliwości nabycia Karnetu jest posiadanie ważnej Karty E-Skipass.
 9. BILET (DOMOWY) – Treść Cyfrowa umożliwiająca Klientowi wstęp i korzystanie z usług Obiektu w zakresie zgodnym z wniesioną przez Klienta opłatą. 
 10. VOUCHER – Treść Cyfrowa umożliwiająca Klientowi odbiór w kasie Obiektu biletów wstępu do atrakcji Obiektu w zakresie zgodnym z wniesioną przez Klienta opłatą.
 11. SEZON- dany sezon narciarski podczas trwania, którego został wykupiony i obowiązuje Karnet. Np.2022/2023 2023/2024 itd. 
 12. UMOWA O DOSTARCZANIE TREŚCI CYFROWYCH - umowa zawarta między Klientem, a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu, której przedmiotem jest Treść Cyfrowa.
 13. ZAMÓWIENIE - oświadczenie woli Klienta stanowiące ofertę zawarcia Umowy o dostarczenie Treści Cyfrowej ze Sprzedawcą.
 14. CENA – wartość wyrażona w jednostkach pieniężnych, którą Klient jest obowiązany zapłacić Sprzedawcy za Treść Cyfrową.
 15. ŚRODOWISKO CYFROWE - sprzęt komputerowy, oprogramowanie i połączenia sieciowe wykorzystywane przez Klienta w celu uzyskania dostępu do Treści Cyfrowej lub w celu korzystania z niej.
 16. KOMPATYBILNOŚĆ - współdziałanie Treści Cyfrowej ze sprzętem komputerowym lub oprogramowaniem, które są zazwyczaj używane do korzystania z Treści Cyfrowej tego samego rodzaju, bez konieczności jej przekształcania.
 17. FUNKCJONALNOŚĆ - zdolność Treści Cyfrowej do pełnienia swoich funkcji z uwzględnieniem jej przeznaczenia.
 18. INTEGRACJA - połączenie Treści Cyfrowej z elementami Środowiska Cyfrowego Klienta i włączenie jej do tych elementów w celu zapewnienia zgodności z Umową o dostarczanie Treści Cyfrowej
 19. INTEROPERACYJNOŚĆ - zdolność Treści Cyfrowej do współdziałania ze sprzętem komputerowym lub oprogramowaniem innymi niż te zazwyczaj używane do korzystania z Treści Cyfrowej tego samego rodzaju.

 

 • 3

INFORMACJE DOTYCZĄCE PRODUKTÓW I TREŚCI CYFROWYCH ORAZ ICH ZAMAWIANIA

 1. Sklep internetowy www.masterski.e-skipass.pl prowadzi sprzedaż detaliczną Kart e-skipass oraz Karnetów i Voucherów/Biletów uprawniających do korzystania z usług Ośrodka narciarskiego.
 2. Treści Cyfrowe oferowane w Sklepie są Funkcjonalne, Kompatybilne i Interoperacyjne ze sprzętem spełniającym wymagania techniczne wskazane na stronie Sklepu.
 3. Informacje znajdujące się na stronie internetowej Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów prawa. Klient, składając Zamówienie, składa ofertę kupna określonej Treści Cyfrowej na warunkach podanych w jej opisie.
 4. Cena Treści Cyfrowej uwidoczniona na stronie internetowej Sklepu podana jest w złotych polskich (PLN) i zawiera wszystkie składniki, w tym podatek VAT. Cena nie zawiera kosztów dostawy Karty E-Skipass do Klienta.
 5. Cena Treści Cyfrowej uwidoczniona na stronie Sklepu jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta Zamówienia. Cena ta nie ulegnie zmianie niezależnie od zmian cen w Sklepie, które mogą się pojawić w odniesieniu do poszczególnych Treści Cyfrowych po złożeniu przez Klienta Zamówienia.
 6. Sprzedawca w sposób jednoznaczny informuje Klientów o Cenach jednostkowych oraz promocjach i obniżkach Cen Treści Cyfrowych. Obok informacji o obniżce, Sprzedawca uwidacznia najniższą Cenę Treści Cyfrowej, która obowiązywała w okresie 30 dni przed wprowadzeniem obniżki, a jeśli Treść Cyfrowa jest oferowana do sprzedaży w okresie krótszym niż 30 dni – Sprzedawca uwidacznia najniższą Cenę Treści Cyfrowej, która obowiązywała w okresie od dnia rozpoczęcia oferowania tej Treści Cyfrowa do sprzedaży do dnia wprowadzenia obniżki.
 7. Zamówienia można składać poprzez witrynę internetową za pomocą Formularza Zamówień (Sklep www.masterskie-skipass.pl) – 24 godziny na dobę przez cały rok.
 8. W celu złożenia Zamówienia, Klient ma możliwość rejestracji Konta w Sklepie.
 9. Warunkiem złożenia Zamówienia w Sklepie przez Klienta jest zapoznanie się z Regulaminem i akceptacja jego postanowień w czasie składania Zamówienia.
 10. Produkty w promocji (wyprzedaży) posiadają limitowaną liczbę sztuk i Zamówienia na nie będą realizowane według kolejności ich wpływania aż do wyczerpania się zapasów danego produktu.

 

 • 4

ZAWARCIE UMOWY

 1. Do zawarcia Umowy o dostarczenie Treści Cyfrowej, niezbędne jest wcześniejsze złożenie przez Klienta Zamówienia udostępnionym przez Sprzedawcę sposobem, zgodnie z § 3 pkt 7, 8 oraz 9 Regulaminu.
 2. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia następuje poprzez przesłanie wiadomości e-mail.
 3. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia, o którym mowa w pkt 2 niniejszego paragrafu powoduje związanie Klienta jego Zamówieniem i zawiera:
 • potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia,
 • formularz odstąpienia od umowy,
 • niniejszy Regulamin zawierający pouczenie o prawie do odstąpienia od umowy,
 • potwierdzenie Sprzedawcy o utracie przez Konsumenta lub podmiot, o którym mowa w § 11 Regulaminu, prawa do odstąpienia od Umowy o dostarczanie Treści Cyfrowych, w której przedmiotem jest Treść Cyfrowa dostarczona na nośniku niematerialnym, o ile Klient wyraził zgodę na spełnienie świadczenia przed upływem terminu na odstąpienie od umowy.
 • Z chwilą otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa w pkt 3 niniejszego paragrafu, zostaje zawarta Umowa o dostarczenie Treści Cyfrowej między Klientem, a Sprzedawcą.
 • Każda Umowa o dostarczenie Treści Cyfrowej będzie potwierdzana dowodem zakupu, który będzie wysyłany pocztą elektroniczna na adres mailowy Klienta podany w Formularzu Zamówienia.

 

 • 5

ZASADY SPRZEDAŻY KART E-SKIPASS, KARNETÓW ORAZ VOUCHERÓW/BILETÓW

 1. Proces składania Zamówienia.
 • Proces składania Zamówienia możliwy jest po zalogowaniu się na Konto Klienta lub bez logowania, po podaniu wszystkich danych niezbędnych do realizacji zamówienia
 • w pierwszej kolejności Klient dokonuje wyboru rodzaju Karnetu/Vouchera/Biletu oraz długości pobytu. Po dokonaniu wyboru Karnetu/Vouchera/Biletu – należy dodać produkt do koszyka,
 • kolejno, Klient dokonuje konfiguracji produktu,
 • w celu zamówienia Karnetu/Vouchera/Biletu nie jest wymagane wskazanie konkretnego terminu korzystania z usług Ośrodka - karnet aktywuje się pierwszego dnia zjazdu (za wyjątkiem sytuacji, gdzie postanowiono inaczej),
 • w celu zamówienia karnetu, jeśli Klient nie posiada Karty E-Skipass, w procesie Zamówienia dokonuje wyboru opcji „Nowa karta”. Następnie Klient dokonuje wyboru jednej z opcji graficznych Karty E-Skipass zaproponowanych przez Sklep lub może wczytać własny plik graficzny. Niezależnie od wyboru rodzaju grafiki, Klient uprawniony jest do dodania dowolnego opisu, który pojawi się na zamówionej Karcie,
 • w celu zamówienia Karnetu, w przypadku posiadania przez Klienta Karty E-skipass, należy zaznaczyć opcję „Mam już kartę” - a następnie wpisać w pole jej numer i kliknąć pole „Wybierz” lub wybrać spośród dostępnych (posiadanych przez Klienta) kart, tą na którą ma nastąpić doładowanie,
 • po dokonaniu stosownych wyborów, Klient powinien zweryfikować stan swojego Zamówienia i po stwierdzeniu poprawności wskazanych danych przejść do podsumowania Zamówienia,
 • w celu finalizacji procesu Zamówienia należy kliknąć opcję „Przejdź do płatności”,
 • płatności należy dokonać za pośrednictwem Przelewy 24 (PayPro S.A.),
 • zakup Karnetu/Vouchera/Biletu realizowany jest natychmiast,
 • w celu zamówienia Karnetu, w przypadku wyboru opcji dostawy w formie PDF, należy zaznaczyć opcję „Wysyłka elektroniczna (pdf)”,
 • w przypadku zakupu nowej Karty, zostanie ona wysłana od 3 do 5 dni roboczych,
 • w przypadku doładowania Karnetu na posiadaną przez Klienta Kartę, doładowanie odbywa się w przeciągu 15 min od otrzymania potwierdzenia zaksięgowania płatności,
 • w przypadku zakupu Vouchera/Biletu/Ubezpieczenia, potwierdzenie zawarcia umowy oraz niezbędne do realizacji usługi dokumenty zostaną wysłane niezwłocznie na podany w trakcie składania Zamówienia adres e-mail Klienta.
 • Zasady sprzedaży oraz działania Kart E-Skipass.
  • Karta E-Skipass wykonywana jest na indywidualne zamówienie wg parametrów wskazanych przez Klienta, określonych podczas procesu tworzenia Karty,
  • Karta ekonomiczna E-Skipass wiąże się z brakiem możliwości personalizacji wyglądu karty,
  • Karta E-Skipass uprawnia jej właściciela do zakupu Karnetu,
  • każda Karta z wyżej wskazanych przypisywana jest do Konta E-skipass. Oznacza to, iż na Karcie drukowany jest indywidualny-niepowtarzalny numer Klienta, który jest tożsamy z numerem Konta Klienta,
  • Klient może zakupić każdorazowo na swoją Kartę tylko jeden Karnet,
  • Karta E-Skipass jest kartą zbliżeniową. Na karcie zostaje zapisany Karnet, który jest aktywny z chwilą przejścia przez kołowrót. Karnetu nie trzeba dodatkowo aktywować w kasach ani innych punktach obsługi klienta,
  • Kartę e-skipass zakupioną online można doładować karnetem jedynie online,
  • w przypadku utraty Karty, Klient zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Sklep o tym fakcie. W przypadku utraty/zniszczenia Karty, jej duplikat będzie wydany po wcześniejszym zablokowaniu poprzedniej - na pisemne żądanie Klienta wysłane na adres e-mail: biuro@e-skipass.pl zawierające informacje o numerze Karty, na której znajduje się Karnet oraz numerze Zamówienia oraz po uiszczeniu opłaty za nową Kartę i jej wysyłki,
  • w przypadku naruszenia postanowień niniejszego Regulaminu lub regulaminu Ośrodka, Ośrodek jest uprawniony do zablokowania Karty,
  • Karty wydane w systemie E-skipass.pl nie podlegają zwrotowi. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w wypadkach świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone. (Karta E-Skipass przypisywana jest do indywidualnego konta E-skipass Klienta- na każdej Karcie drukowany jest indywidualny-niepowtarzalny numer Klienta, który jest tożsamy z numerem Konta Klienta.) Dotyczy to np. Produktów wykonanych na indywidualne Zamówienie. Sklep www.masterski.e-skipass.pl oferuje Karty E-Skipass wykonywane na indywidualne zamówienie wg parametrów wskazanych przez Klienta określonych podczas procesu tworzenia Karty. 
 • Zasady sprzedaży oraz działania Karnetów.
  • Zakupione Karnety zostają zapisane w systemie komputerowym e-skipass,
  • Karnet zostaje zapisany na Karcie E-skipass. Karnet, jest aktywny z chwilą przejścia przez kołowrót. Karnetu nie trzeba dodatkowo aktywować w kasach ani innych punktach obsługi klienta Ośrodku narciarskiego.
  • Karnety można wykorzystać w całym Sezonie narciarskim, w którym został on wykupiony,
  • Z Karnetu „dowolne dni” Klient może korzystać w dowolne dni w trakcie trwania Sezonu narciarskiego, przy czym nie muszą to być dni następujące po sobie, lecz mogą to być dni wybrane według uznania,
  • Karnet „kolejne dni” upoważnia Klienta do korzystania z Karnetu w kolejnych, następujących po sobie dniach (dzień po dniu) w danym Sezonie,
  • szczegółowe informacje dotyczące poszczególnych Karnetów wyświetlają się w kroku I podczas konfiguracji Karnetu, po rozwinięciu zakładki „Dodatkowe informacje”,
  • Karnety, które nie zostały wykorzystane (w całości) można zwrócić w trakcie trwania danego Sezonu narciarskiego (najpóźniej do 15.04. danego Sezonu).
   W tym celu należy wysłać stosowne żądanie za na adres e-mail: biuro@e-skipass.pl z informacją o numerze Karty, na której znajduje się Karnet, oraz numerem Zamówienia. Należy dodatkowo przesłać wiadomość z numeru rachunku, na który zostaną przekazane pieniądze. W przypadku gdy płatność została dokonana przy użyciu karty płatniczej zwrot powinien zostać wykonany na rachunek przypisany do karty, z której nastąpiła płatność. W przypadku wystąpienia żądania zwrotu po upływie terminu na odstąpienie od umowy (14 dni) zarówno koszt Karty, jak i koszt ubezpieczenia nie podlegają zwrotowi. Zwroty odbywają się w ciągu maksymalnie 14 dni od dnia otrzymania zgłoszenia,
  • w przypadku odstąpienia od umowy, o którym mowa w punkcie 3.7, nastąpi zwrot kosztów zakupu za niewykorzystane usługi.
 • Zasady sprzedaży oraz działania Voucherów/Biletów
  • Zakupione Vouchery/Bilety zostają zapisane w systemie komputerowym E-skipass,
  • zakupione Vouchery/Bilety są przesyłane Klientowi drogą e-mailową, w formacie pdf. Klient powinien zakupiony Voucher/Bilet wydrukować i zeskanować kod kreskowy widniejący na Voucherze/Bilecie w czytniku umieszczonym na bramce w obiekcie lub w kasie Ośrodka narciarskiego (w zależności od rodzaju wykupionej usługi). Zeskanowanie kodu kreskowego oznacza wykorzystanie Vouchera/Biletu. Pojedynczy Voucher/Bilet uprawnia do skorzystania z usług, na jakie został wystawiony tylko przez jedną osobę,
  • Voucher/Bilet nie może być kserowany, skanowany lub kopiowany w jakikolwiek inny sposób. W przypadku wykrycia takiego procederu Voucher/Bilet traci ważność, a Klient nie może rościć sobie prawa do zwrotu kosztów takiego Vouchera/Biletu,
  • zniszczenie wydrukowanego Vouchera/Biletu może spowodować niemożność weryfikacji kodu kreskowanego, a w konsekwencji brak możliwości wstępu na Obiekt. W takiej sytuacji możliwe jest ponowne wydrukowanie Vouchera/Biletu przez Klienta (we własnym zakresie) i ponowna próba wykorzystania Vouchera/Biletu (zeskanowanie kodu kreskowego na bramce lub przy kasie),
  • do wydruku Biletów należy używać wyłącznie białego papieru w formacie A4,
  • Niewykorzystany Voucher Klient może zwrócić wyłącznie w terminie do odstąpienia od umowy określonym w § 9 pkt 1.

 

 • 6

SPOSOBY PŁATNOŚCI

 1. Sprzedawca udostępnia następujące sposoby płatności:
 • płatność przelewem tradycyjnym na rachunek bankowy Sprzedawcy,

1.2 płatność za pośrednictwem elektronicznego systemu płatności Przelewy 24 (PayPro S.A.).

 1. W chęci dokonania płatności przelewem tradycyjnym, uprasza się Klientów o uprzedni kontakt ze Sprzedawcą.
 2. W przypadku płatności za pośrednictwem elektronicznego systemu płatności Klient dokonuje zapłaty przed rozpoczęciem realizacji Zamówienia. Elektroniczny system płatności umożliwia dokonanie płatności za pomocą karty kredytowej lub szybkiego przelewu z wybranych polskich oraz/i zagranicznych banków.
 3. Klient zobowiązany jest do dokonania zapłaty ceny z tytułu Umowy o dostarczenie Treści Cyfrowej w terminie 10 minut od chwili złożenia Zamówienia, chyba że Umowa stanowi inaczej.
 4. Treść Cyfrowa dostarczona do Klienta dopiero po jej opłaceniu.

 

 • 7

KOSZT, TERMIN I SPOSOBY DOSTAWY KARTY E-SKIPASS ORAZ DOSTARCZENIE TREŚCI CYFROWEJ

 1. Dostawa Karty E-Skipass.
 • Koszty dostawy, które pokrywa Klient, są ustalane w trakcie procesu składania Zamówienia i są uzależnione od wyboru sposobu płatności oraz sposobu dostawy wybranych przez Klienta,
 • na termin dostawy Karty E-Skipass składa się czas kompletowania oraz czas dostawy Karty przez przewoźnika,
 • czas kompletowania wynosi 1 dzień roboczy od momentu:
 • zaksięgowania środków pieniężnych wpłaconych z tytułu Umowy Sprzedaży na rachunku Sprzedawcy albo
 • pozytywnej autoryzacji transakcji przez elektroniczny system płatności,
  • dostawa Karty przez przewoźnika następuje w terminie przez niego deklarowanym tj. od 1 do 4 dni roboczych od momentu nadania przesyłki (dostawa następuje wyłącznie w dni robocze z wyłączeniem sobót, niedziel i świąt),
  • Karta E-Skipass dostarczana jest do Klienta za pośrednictwem firmy kurierskiej,
  • Klienci, którzy posiadają już Kartę narciarską E-skipass mogą doładować ją dowolnym Karnetem. Doładowania polegają na przesłaniu informacji o kolejnych uprawnieniach (Karnetach) do serwera Ośrodka narciarskiego. Dzięki takiej funkcjonalności, Klient nie ponosi kosztów wysyłki kolejnych Karnetów na nowe Sezony narciarskie, a samo doładowanie odbywa się w przeciągu 15 min od otrzymania potwierdzenia zaksięgowania płatności, zgodnie z pkt 2.
 • Dostarczenie Treści Cyfrowej zapisanej na nośniku niematerialnym.
  • Treść Cyfrowa jest dostarczana po upływie terminu do odstąpienia od Umowy o dostarczanie Treści Cyfrowej, chyba że Klient uprzednio wyraził wyraźną zgodę na dostarczenie Treści Cyfrowej przed upływem tego terminu,
  • z zastrzeżeniem pkt 2.1, dostarczenie Treści Cyfrowej następuje niezwłocznie (tj. w ciągu 15 minut od:
 • zaksięgowaniu środków pieniężnych wpłaconych z tytułu Umowy o dostarczenie Treści Cyfrowej na rachunku Sprzedawcy albo
 • pozytywnej autoryzacji transakcji przez elektroniczny system płatności,
  • Treść Cyfrowa zostanie dostarczona za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres mailowy Klienta podany w Formularzu Zamówienia.

 

 • 8

REKLAMACJA

 1. Reklamacja z tytułu niezgodności Treści Cyfrowej z umową.
 • Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy wobec Klienta będącego Konsumentem lub podmiotem, o którym mowa w § 11 Regulaminu z tytułu braku zgodności Treści Cyfrowej z umową są określone w ustawie o prawach konsumenta z dnia z dnia 30 maja 2014 r.,
 • podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy wobec Klienta będącego Przedsiębiorcą, o którym mowa w § 11 z tytułu rękojmi są określone w ustawie Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r.,
 • Sprzedawca jest odpowiedzialny wobec Klienta będącego Konsumentem lub podmiotem, o którym mowa w § 11 Regulaminu za brak zgodności Treści Cyfrowej z Umową:
 • w przypadku gdy Treść Cyfrowa jest dostarczana Klientowi w sposób ciągły – przez cały okres trwania Umowy,
 • w przypadku, gdy Treść Cyfrowa jest dostarczana w sposób jednorazowy lub częściami – Sprzedawca odpowiada za brak zgodności z umową istniejący w chwili dostarczenia Treści Cyfrowej i ujawniony w ciągu 2 lat od tej chwili,
  • Klient zobowiązany jest do współpracy ze Sprzedawcą, w celu ustalenia czy brak zgodności Treści Cyfrowej z Umową wynika z cech Środowiska Cyfrowego Klienta,
  • zawiadomienia o braku zgodności Treści Cyfrowej z umową oraz zgłoszenie odpowiedniego żądania można dokonać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@e-skipass.pl 
  • w powyższej wiadomości elektronicznej należy podać jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości oraz dane kontaktowe. Podane informacje znacznie ułatwią i przyspieszą rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę,
  • w przypadku niezgodności z umową Karty E-Skipass, Konsument lub podmiot, o którym mowa w § 11 Regulaminu zobowiązany jest udostępnić Kartę Sprzedawcy, a Sprzedawca zobowiązany jest do odebrania Karty od Klienta na swój koszt,
  • Sprzedawca ustosunkuje się do żądania Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od momentu jego otrzymania,
  • w przypadku reklamacji Klienta będącego Konsumentem lub podmiotem, o którym mowa w § 11 Regulaminu – nierozpatrzenie reklamacji w terminie 14 dni od jej zgłoszenia jest jednoznaczne z jej uwzględnieniem,
  • Klient może żądać w pierwszej kolejności doprowadzenia Treści Cyfrowej do zgodności z Umową. Obniżenia ceny oraz odstąpienia od umowy Klient może żądać wyłącznie w określonych w ustawie o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. przypadkach (m.in. w przypadku, gdy niezgodność Treści Cyfrowej z umową jest istotna, gdy Sprzedawca odmówił doprowadzenia Treści Cyfrowej do zgodności z umową czy w przypadku, gdy brak zgodności Treści Cyfrowej z umową występuje nadal, pomimo że Sprzedawca próbował doprowadzić Treść Cyfrową do zgodności z umową),
  • w związku z uzasadnioną reklamacją Klienta będącego Konsumentem lub podmiotem, o którym mowa w § 11 Regulaminu, Sprzedawca odpowiednio:
 • pokrywa koszty naprawy lub wymiany oraz ponownego dostarczenia Katy E-Skipass do Konsumenta,
 • doprowadza Treść Cyfrową do zgodności z Umową na swój koszt,
 • obniża cenę Treści Cyfrowej (obniżona cena musi pozostawać w proporcji ceny Treści Cyfrowej zgodnej z umową do Treści Cyfrowej niezgodnej z umową oraz dodatkowo w przypadku, gdy Treść Cyfrowa dostarczana jest częściami lub w sposób ciągły - uwzględniać czas, w którym Treść Cyfrowa była niezgodna z Umową) i zwraca Konsumentowi lub podmiotowi, o którym mowa w § 11 wartość obniżonej ceny najpóźniej w terminie 14 dni od otrzymania uprawnionego oświadczenia o obniżeniu ceny od Konsumenta lub podmiotu, o którym mowa w § 11,
 • w przypadku uprawnionego odstąpienia od umowy przez Konsumenta lub podmiot, o którym mowa w § 11 – Sprzedawca zwraca mu Cenę Treści Cyfrowej najpóźniej w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia,
  • odpowiedź na reklamację jest przekazywana na papierze lub innym trwałym nośniku np. wiadomość mailowa lub SMS,
  • Sprzedawca nie jest uprawniony do żądania zapłaty za czas, w którym Treść Cyfrowa była niezgodna z Umową, nawet jeśli przed odstąpieniem od Umowy, Klient z niej faktycznie korzystał,
  • Sprzedawca jest zobowiązany do zwrotu ceny jedynie w części odpowiadającej Treści Cyfrowej niezgodnej z umową oraz Treści Cyfrowej, której obowiązek dostarczenia odpadł wskutek odstąpienia od umowy.

 

 • 9

PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 1. Z zastrzeżeniem pkt 4 niniejszego paragrafu, Klient będący jednocześnie Konsumentem lub podmiotem, o którym mowa w § 11 Regulaminu, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie w terminie 14 dni. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie udostępnionego przez Sklep oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
 2. W razie odstąpienia od umowy, Umowa jest uważana za niezawartą.
 3. Termin czternastodniowy, w którym Konsument lub podmiot, o którym mowa w § 11 Regulaminu, może odstąpić od umowy, liczy się:
 • dla umowy, w wykonaniu której Sprzedawca wydaje towar będąc zobowiązany do przeniesienia jego własności - od dnia, w którym Konsument lub podmiot, o którym mowa w § 11 Regulaminu (lub wskazana przez nich osoba trzecia inna niż przewoźnik) objął Produkt w posiadanie,
 • dla umowy, która obejmuje wiele towarów które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach - od objęcia w posiadanie ostatniego towaru, jego partii lub części,
 • dla umowy polegającej na regularnym dostarczaniu towaru przez czas oznaczony - od objęcia w posiadanie pierwszego z towarów,
 • dla pozostałych umów - od dnia zawarcia umowy.
 • Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi lub podmiotowi, o którym mowa w § 11 Regulaminu, w wypadku Umowy:
  • w której przedmiotem świadczenia jest towar nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,
  • w której przedmiotem świadczenia jest towar dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,
  • w której przedmiotem świadczenia są towary, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami,
  • o świadczenie usług, za które Konsument jest zobowiązany do zapłaty ceny, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną i uprzednią zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy, i przyjął to do wiadomości,
  • w której przedmiotem świadczenia jest towar ulegający szybkiemu zepsuciu lub mający krótki termin przydatności do użycia,
  • o dostarczanie Treści Cyfrowych niedostarczanych na nośniku materialnym, za które Konsument jest zobowiązany do zapłaty ceny, jeżeli Sprzedawca rozpoczął świadczenie za wyraźną i uprzednią zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy, i przyjął to do wiadomości, a Sprzedawca przekazał konsumentowi potwierdzenie.
 • Prawo odstąpienia od Umowy przysługuje zarówno Sprzedawcy, jak i Klientowi, w przypadku niewykonania przez drugą stronę umowy swojego zobowiązania w terminie ściśle określonym.
 • W przypadku odstąpienia od umowy Sprzedawca może uniemożliwić Klientowi dalsze korzystanie z Treści Cyfrowych, w szczególności przez uniemożliwienie Klientowi dostępu do Treści Cyfrowych lub zablokowanie Konta.
 • W przypadku, gdy Sprzedawca dostarczył Klientowi Treść Cyfrową na nośniku materialnym, może żądać od Klienta zwrotu tego nośnika materialnego w terminie 14 dni od otrzymania oświadczenia Klienta o odstąpieniu od Umowy. Klient zwraca nośnik niezwłocznie i na koszt Sprzedawcy.
 • Karty wydane w systemie e-skipass.pl nie podlegają zwrotowi. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w wypadkach świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone. (Karta E-Skipass przypisywana jest do indywidualnego Konta E-skipass Klienta.) W szczególności dotyczy to Produktów wykonanych na indywidualne Zamówienie. Sklep www.e-skipass.pl oferuje Karty E-Skipass wykonywane na indywidualne zamówienie wg parametrów wskazanych przez Klienta określonych podczas procesu tworzenia Karty. 

  

 • 10

POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE PRZEDSIĘBIORCÓW (B2B)

 1. W niniejszym paragrafie zawarto postanowienia dotyczące wyłącznie przedsiębiorców nieobjętych ochroną wynikającą z Ustawy o prawach konsumenta, o której mowa w § 11 Regulaminu.
 2. Sprzedawcy przysługuje prawo odstąpienia od Umowy zawartej z Klientem niebędącym Konsumentem w terminie 14 dni roboczych od dnia jej zawarcia. Odstąpienie od Umowy w tym wypadku może nastąpić bez podania przyczyny i nie rodzi po stronie Klienta niebędącego Konsumentem żadnych roszczeń w stosunku do Sprzedawcy.
 3. Sprzedawca ma prawo ograniczyć w stosunku do Klientów niebędących Konsumentami udostępnione przez niego sposoby płatności, w tym także wymagać dokonania przedpłaty części bądź całości ceny sprzedaży bez względu na wybrany przez Klienta sposób płatności oraz fakt zawarcia Umowy.
 4. Korzyści i ciężary związane z Kartą oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia Karty przechodzą na Klienta niebędącego Konsumentem z chwilą wydania przez Sprzedawcę produktu przewoźnikowi. Sprzedawca w takim wypadku nie ponosi odpowiedzialności za utratę, ubytek lub uszkodzenie produktu powstałe od momentu przyjęcia produktu do przewozu aż do wydania go Klientowi, jak również za opóźnienie w przewozie przesyłki.
 5. W przypadku wysłania Karty do Klienta za pośrednictwem przewoźnika, Klient niebędący Konsumentem jest zobowiązany zbadać przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach tego rodzaju. Jeżeli stwierdzi, że w czasie przewozu nastąpił ubytek lub uszkodzenie Karty, obowiązany jest dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika.
 6. Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie Usługobiorcy niebędącemu Konsumentem oświadczenia o wypowiedzeniu.

 

 • 11

POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE PRZEDSIĘBIORCÓW NA PRAWACH KONSUMENTÓW

 1. Przedsiębiorca prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą (niniejszy paragraf nie dotyczy spółek handlowych) jest objęty ochroną przewidzianą ustawą o prawach konsumenta pod warunkiem, że umowa, którą zawiera ze Sprzedawcą jest bezpośrednio związana z jego działalnością gospodarczą, ale z treści tej umowy wynika, że nie ma ona dla niego charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez niego działalności gospodarczej.
 2. Osoba prowadząca działalność gospodarczą, o której mowa w pkt 1 niniejszego paragrafu jest objęta ochroną wyłącznie w zakresie:
 • niedozwolonych postanowień umownych,
 • odpowiedzialności z tytułu braku zgodności Treści Cyfrowej z umową,
 • prawa odstąpienia od umowy zawartej na odległość,
 • zasad dotyczących umowy o dostarczanie Treści Cyfrowej lub usługi cyfrowej.
 • Przedsiębiorca, o którym mowa w pkt 1 niniejszego paragrafu traci uprawnienia z tytułu ochrony konsumenckiej w przypadku, gdy Umowa, którą zawarł ze Sprzedawcą posiada charakter zawodowy, który jest weryfikowany na podstawie wpisu tego przedsiębiorcy w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej, w szczególności wskazanych tam kodów Polskiej Klasyfikacji Działalności.
 • Przedsiębiorcy, o których mowa w pkt 1 niniejszego paragrafu nie są objęci ochroną instytucjonalną zapewnioną dla Konsumentów przez powiatowych rzeczników praw konsumenta jak również Prezesa UOKiK.

 

  

 • 12

RODZAJ I ZAKRES USŁUG ELEKTRONICZNYCH

 1. Usługodawca umożliwia za pośrednictwem Sklepu korzystanie z Usług Elektronicznych takich jak:
 • zawieranie Umów o dostarczanie Treści Cyfrowych,
 • prowadzenie Konta w Sklepie,
 1. Świadczenie Usług Elektronicznych na rzecz Usługobiorców w Sklepie odbywa się na warunkach określonych w Regulaminie.
 2. Usługodawca ma prawo do zamieszczania na stronie internetowej Sklepu treści reklamowych. Treści te, stanowią integralną część Sklepu i prezentowanych w nim materiałów.

 

 • 13

WARUNKI ŚWIADCZENIA I ZAWIERANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH

 1. Świadczenie Usług Elektronicznych określonych w § 12 pkt 1 Regulaminu przez Usługodawcę jest nieodpłatne.
 2. Okres na jaki umowa zostaje zawarta:
 • umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na umożliwieniu złożenia Zamówienia w Sklepie zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą złożenia Zamówienia albo zaprzestania jego składania przez Usługobiorcę,
 • umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na prowadzeniu Konta w Sklepie zawierana jest na czas nieoznaczony. Zawarcie umowy następuje w chwili wysłania przez Usługobiorcę uzupełnionego Formularza Rejestracji,
 • umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na umożliwieniu wysłaniu wiadomości do Usługodawcy za pośrednictwem Formularza Kontaktowego zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą wysłania wiadomości albo zaprzestania jej wysyłania przez Usługobiorcę.
 • Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca:
  • komputer (lub urządzenie mobilne) z dostępem do Internetu,
  • dostęp do poczty elektronicznej,
  • przeglądarka internetowa,
  • włączenie w przeglądarce internetowej Cookies oraz Javascript.
 • Usługobiorca zobowiązany jest do korzystania ze Sklepu w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich.
 • Usługobiorca zobowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym.
 • Usługobiorcę obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

 

 • 14

REKLAMACJE ZWIĄZANE ZE ŚWIADCZENIEM USŁUG ELEKTRONICZNYCH

 1. Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych za pośrednictwem Sklepu Usługobiorca może składać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@e-skipass.pl
 2. W powyższej wiadomości e-mail, należy podać jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości oraz dane kontaktowe. Podane informacje znacznie ułatwią i przyspieszą rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę.
 3. Rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od momentu zgłoszenia.
 4. Odpowiedź Usługodawcy w sprawie reklamacji jest wysyłana na adres e-mail Usługobiorcy podany w zgłoszeniu reklamacyjnym lub w inny podany przez Usługobiorcę sposób.

 

 • 15

WARUNKI ROZWIĄZYWANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH

 1. Wypowiedzenie umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej:
 • wypowiedzeniu może ulec umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej o charakterze ciągłym i bezterminowym (prowadzenie Konta),
 • Usługobiorca może wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie stosownego oświadczenia za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@e-skipass.pl lub poprzez usunięcie Konta,
 • Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej o charakterze ciągłym i bezterminowym w przypadku, gdy Usługobiorca narusza Regulamin, w szczególności, gdy dostarcza treści o charakterze bezprawnym po bezskutecznym wcześniejszym wezwaniu do zaprzestania naruszeń z wyznaczeniem odpowiedniego terminu. Umowa w takim wypadku wygasa po upływie 7 dni od dnia złożenia oświadczenia woli o jej wypowiedzeniu (okres wypowiedzenia),
 • wypowiedzenie prowadzi do ustania stosunku prawnego ze skutkiem na przyszłość.
 • Usługodawca i Usługobiorca mogą rozwiązać umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej w każdym czasie w drodze porozumienia stron.

 

 • 16

WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA

 1. Wszystkie treści zamieszczone na stronie internetowej pod adresem www.masterski.e-skipass.pl korzystają z ochrony prawnoautorskiej i (z zastrzeżeniem § 16 pkt 3 oraz elementów zamieszczanych przez Usługobiorców, wykorzystywanych na zasadzie licencji, przeniesienia majątkowych praw autorskich lub dozwolonego użytku) są własnością E-SKIPASS Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000465088, miejsce siedziby: przy ul. Chrzanowska 75, 32-065 Krzeszowice, NIP: 5130235158, REGON: 122874931. Usługobiorca ponosi pełną odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną Usługodawcy, będącą następstwem użycia jakiejkolwiek zawartości strony www.masterski.e-skipass.pl bez zgody Usługodawcy.
 2. Jakiekolwiek wykorzystanie przez kogokolwiek, bez wyraźnej pisemnej zgody Usługodawcy, któregokolwiek z elementów składających się na treść oraz zawartość strony www.masterski.e-skipass.pl stanowi naruszenie prawa autorskiego przysługującego Usługodawcy i skutkuje odpowiedzialnością cywilnoprawną oraz karną.
 3. Wszystkie nazwy handlowe, nazwy Produktów, nazwy firm i ich logo użyte na stronie internetowej Sklepu pod adresem www.masterski.e-skipass.pl należą do ich właścicieli i są używane wyłącznie w celach identyfikacyjnych. Mogą być one zastrzeżonymi znakami towarowymi. Wszystkie materiały, opisy i zdjęcia prezentowane na stronie internetowej Sklepu pod adresem www.masterski.e-skipass.pl użyte są w celach informacyjnych.

 

 • 17

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Umowy zawierane poprzez Sklep zawierane są zgodnie z prawem polskim.
 2. W przypadku niezgodności jakiejkolwiek części Regulaminu z obowiązującym prawem, w miejsce zakwestionowanego przepisu Regulaminu zastosowanie mają właściwe przepisy prawa polskiego.
 3. W przypadku, gdy Treści Cyfrowe są dostarczane Klientowi w sposób ciągły lub w częściach, Sprzedawca jest uprawniony do dokonywania w nich zmian w celu ich poprawienia i udoskonalenia ich funkcjonalności. Zmiany te nie powodują jakichkolwiek kosztów dla Klienta.
 4. Sprzedawca informuje Klienta, o zmianach, o których mowa w pkt 3 w sposób jasny i zrozumiały, a jeśli wprowadzana zmiana wypływa na dostęp Klienta do Treści Cyfrowej i na korzystanie z niej, Sprzedawca informuje o niej Klienta z wyprzedzeniem i poprzez przesłanie na trwałym nośniku informacji o:
 • terminie dokonania zmiany,
 • właściwościach zmiany,
 • prawie do wypowiedzenia umowy bez zachowania terminu wypowiedzenia w ciągu 30 dni od dnia dokonania zmiany lub poinformowania o tej zmianie, jeśli poinformowanie nastąpiło później niż ta zmiana.
 • Sprzedawca zwolniony jest z obowiązku, o którym mowa w pkt 4 niniejszego paragrafu, jeśli zapewnił Klientowi uprawienie do zachowania bez dodatkowych kosztów, Treści Cyfrowej zgodnych z umową w stanie niezmienionym.
 • Wszelkie spory wynikłe z Umów między Sklepem, a Klientami będą rozstrzygane w pierwszej kolejności na drodze negocjacji, z intencją polubownego zakończenia sporu, z uwzględnieniem ustawy o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich. Jeśli jednak nie byłoby to możliwe, lub też byłoby niesatysfakcjonujące dla którejkolwiek ze stron, spory będą rozstrzygane przez właściwy sąd powszechny, zgodnie z pkt 7 niniejszego paragrafu.
 • Sądowe rozstrzyganie sporów:
  • ewentualne spory powstałe pomiędzy Usługodawcą, a Usługobiorcą (Klientem) będącym jednocześnie Konsumentem lub podmiotem, o którym mowa w § 11 Regulaminu, zostają poddane sądom właściwym zgodnie z przepisami kodeksu postępowania cywilnego z dnia 17 listopada 1964 r.,
  • ewentualne spory powstałe pomiędzy Usługodawcą, a Usługobiorcą (Klientem) niebędącym jednocześnie Konsumentem, o którym mowa w § 10 Regulaminu, zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Usługodawcy.
 • Klient będący Konsumentem ma również prawo do skorzystania z pozasądowych sposobów rozstrzygania sporów w szczególności poprzez złożenie po zakończeniu postępowania reklamacyjnego wniosku o wszczęcie mediacji lub wniosku o rozpatrzenie sprawy przez sąd polubowny (wniosek można pobrać na stronie internetowej http://www.uokik.gov.pl/download.php?plik=6223). Wykaz Stałych Polubownych Sądów Konsumenckich działających przy Wojewódzkich Inspektoratach Inspekcji Handlowej dostępny jest na stronie internetowej: http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq596. Konsument może skorzystać także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów. Pozasądowe dochodzenie roszczeń po zakończeniu postępowania reklamacyjnego jest bezpłatne.
 • Konsument w celu polubownego rozwiązania sporu może w szczególności złożyć skargę za pośrednictwem platformy internetowej ODR (Online Dispute Resolution), dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

 

 

 

POLITYKA PRYWATNOŚCI SKLEPU INTERNETOWEGO

 

WWW.MASTERSKI.E-SKIPASS.PL

 

 • 1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem Sklepu internetowego www.masterski.e-skipass.pl jest MASTERSKI SPORT ZENON SZLENDAK BARTŁOMIEJ MIEJSKI ELŻBIETA SZLENDAK SPÓŁKA JAWNA z siedzibą w Tyliczu, ul. Pułaskiego 50, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000885114, NIP: 7343591889, REGON: 388211207, tel.: 504 239 397, e-mail: biuro.masterski@gmail.com  zwana dalej „Administratorem" i będąca jednocześnie „Usługodawcą”.
 1. Dane osobowe zbierane przez Administratora za pośrednictwem strony internetowej są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane dalej RODO oraz ustawą o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r.
 2. Wszelkie wyrazy lub wyrażenia pisane w treści niniejszej Polityki Prywatności z dużej litery należy rozumieć zgodnie z ich definicją zawartą w Regulaminie Sklepu internetowego www.e-skipass.pl

 

 • 2

RODZAJ PRZETWARZANYCH DANYCH OSOBOWYCH, CEL I ZAKRES ZBIERANIA DANYCH

 1. CEL PRZETWARZANIA I PODSTAWA PRAWNA. Administrator przetwarza dane osobowe Usługobiorców Sklepu www.masterski.e-skipass.pl w przypadku:
  • rejestracji Konta w Sklepie, w celu utworzenia indywidualnego konta i zarządzania tym Kontem, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO (realizacja umowy o świadczenie usługi drogą elektroniczną zgodnie z Regulaminem Sklepu),
  • składania Zamówienia w Sklepie, w celu wykonania Umowy o dostarczenie Treści Cyfrowej, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO (realizacja umowy sprzedaży),
  • skorzystania z Formularza Kontaktowego, w celu wysłania wiadomości do Administratora, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (prawnie uzasadniony interes przedsiębiorcy).
 1. RODZAJ PRZETWARZANYCH DANYCH OSOBOWYCH. Usługobiorca podaje, w przypadku:
  • Konta: imię i nazwisko, adres e-mail.
  • Zamówienia: imię i nazwisko, adres, NIP, adres e-mail, numer telefonu.
  • Formularza Kontaktowego: imię, adres mailowy.
 2. OKRES ARCHIWIZACJI DANYCH OSOBOWYCH. Dane osobowe Usługobiorców przechowywane są przez Administratora:
  • w przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych jest wykonanie umowy, tak długo, jak jest to niezbędne do wykonania umowy, a po tym czasie przez okres odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń. Jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, termin przedawnienia wynosi lat sześć, a dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej - trzy lata,
  • w przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych jest zgoda, tak długo, aż zgoda nie zostanie odwołana, a po odwołaniu zgody przez okres czasu odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń jakie może podnosić Administrator i jakie mogą być podnoszone wobec niego. Jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, termin przedawnienia wynosi lat sześć, a dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej - trzy lata.
 1. Podczas korzystania ze Sklepu mogą być pobierane dodatkowe informacje, w szczególności: adres IP przypisany do komputera Usługobiorcy lub zewnętrzny adres IP dostawcy Internetu, nazwa domeny, rodzaj przeglądarki, czas dostępu, typ systemu operacyjnego.
 2. Po wyrażeniu odrębnej zgody, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO dane mogą być przetwarzane również w celu przesyłania informacji handlowych drogą elektroniczną lub wykonywania telefonicznych połączeń w celu marketingu bezpośredniego – odpowiednio w związku z art. 10 ust. 2 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną lub art. 172 ust. 1 Ustawy z dnia 16 lipca 2004 roku – Prawo Telekomunikacyjne, w tym kierowanych w wyniku profilowania, o ile Usługobiorca wyraził stosowną zgodę.
 3. Od Usługobiorców mogą być także gromadzone dane nawigacyjne, w tym informacje o linkach i odnośnikach, w które zdecydują się kliknąć lub innych czynnościach, podejmowanych w Sklepie. Podstawą prawną tego rodzaju czynności jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na ułatwieniu korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną oraz na poprawie funkcjonalności tych usług.
 4. Podanie danych osobowych przez Usługobiorcę jest dobrowolne.
 5. Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że zbierane przez niego dane są:
  • przetwarzane zgodnie z prawem,
  • zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami,
  • merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane oraz przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.
  • 3

UDOSTĘPNIENIE DANYCH OSOBOWYCH

 1. Dane osobowe Usługobiorców przekazywane są dostawcom usług, z których korzysta Administrator przy prowadzeniu Sklepu, a w szczególności do
  • podmiotów realizujących dostawę,
  • dostawców systemów płatności,
  • biura księgowego,
  • hostingodawcy,
  • dostawcy oprogramowania umożliwiającego prowadzenie działalności,
  • podmiotów zapewniających system mailingowy,
  • dostawcy oprogramowania potrzebnego do prowadzenia sklepu internetowego.
 2. Dostawcy usług, o których mowa w pkt 1 niniejszego paragrafu, którym przekazywane są dane osobowe, w zależności od uzgodnień umownych i okoliczności, albo podlegają poleceniom Administratora co do celów i sposobów przetwarzania tych danych (podmioty przetwarzające) albo samodzielnie określają cele i sposoby ich przetwarzania (administratorzy).
 3. Dane osobowe Usługobiorców są przechowywane wyłącznie na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG), z zastrzeżeniem § 5 pkt 5 oraz § 6 Polityki Prywatności.

 

 • 4

PRAWO KONTROLI, DOSTĘPU DO TREŚCI WŁASNYCH DANYCH ORAZ ICH POPRAWIANIA

 1. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 2. Podstawy prawne żądania Usługobiorcy:
  • dostęp do danych– art. 15 RODO,
  • sprostowanie danych– art. 16 RODO,
  • usunięcie danych (tzw. prawo do bycia zapomnianym) – art. 17 RODO,
  • ograniczenie przetwarzania– art. 18 RODO,
  • przeniesienie danych – art. 20 RODO,
  • sprzeciw – art. 21 RODO,
  • cofnięcie zgody – art. 7 ust. 3 RODO.
 1. W celu realizacji uprawnień, o których mowa w pkt 2 można wysłać stosowną wiadomość e-mail na adres: masterski@e-skipass.pl
 2. W sytuacji wystąpienia przez Usługobiorcę z uprawnieniem wynikającym z powyższych praw, Administrator spełnia żądanie albo odmawia jego spełnienia niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu miesiąca po jego otrzymaniu. Jeżeli jednak - z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań – Administrator nie będzie mógł spełnić żądania w ciągu miesiąca, spełni je w ciągu kolejnych dwóch miesięcy informując Usługobiorcę uprzednio w terminie miesiąca od otrzymania żądania - o zamierzonym przedłużeniu terminu oraz jego przyczynach.
 3. W przypadku stwierdzenia, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO, osoba, której dane dotyczą, ma prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 • 5

PLIKI "COOKIES"

 1. Strona Administratora używa plików„cookies”.
 2. Instalacja plików „cookies” jest konieczna do prawidłowego świadczenia usług na stronie internetowej Sklepu. W plikach „cookies" znajdują się informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania strony, a także dają one także możliwość opracowywania ogólnych statystyk odwiedzin strony internetowej.
 3. W ramach strony stosowane są dwa rodzaje plików „cookies”: „sesyjne” oraz „stałe”.
  • Cookies” „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Usługobiorcy do czasu wylogowania (opuszczenia strony),
  • „Stałe” pliki „cookies” przechowywane są w urządzeniu końcowym Usługobiorcy przez czas określony w parametrach plików „cookies” lub do czasu ich usunięcia przez Usługobiorcę.
 4. Administrator wykorzystuje własne pliki cookies w celu lepszego poznania sposobu interakcji Usługobiorców w zakresie zawartości strony. Pliki gromadzą informacje o sposobie korzystania ze strony internetowej przez Usługobiorcę, typie strony, z jakiej Usługobiorca został przekierowany oraz liczbie odwiedzin i czasie wizyty Usługobiorcy na stronie internetowej. Informacje te nie rejestrują konkretnych danych osobowych Usługobiorcy, lecz służą do opracowania statystyk korzystania ze strony.
 5. Administrator wykorzystuje również zewnętrzne pliki cookies w celu zbierania ogólnych i anonimowych danych statycznych za pośrednictwem narzędzi analitycznych Google Analyticsadministrator cookies zewnętrznego: Google LLC. z siedzibą w USA).
 6. Pliki cookies mogą być również wykorzystywane przez sieci reklamowe, w szczególności sieć Google, w celu wyświetlania reklam dopasowanych do sposobu, w jaki Usługobiorca korzysta ze Sklepu. W tym celu mogą zachować informację o ścieżce nawigacji Usługobiorcy lub czasie pozostawania na danej stronie.
 7. Usługobiorca ma prawo zadecydowania w zakresie dostępu plików „cookies” do swojego komputera poprzez:
  • wybór rodzajów plików cookies, na gromadzenie których wyraża zgodę tuż po wejściu na stronę Sklepu i pojawieniu się komunikatu cookies,
  • zmianę ustawień w oknie swojej przeglądarki. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików „cookies” dostępne są również w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

 

 • 6

USŁUGI DODATKOWE ZWIĄZANE Z AKTYWNOŚCIĄ UŻYTKOWNIKA W SKLEPIE

 1. W Sklepie wykorzystywane są tzw. wtyczki społecznościowe („wtyczki“) serwisów społecznościowych. Wyświetlając stronę internetową www.masterski.e-skipass.pl, zawierającą taką wtyczkę, przeglądarka Usługobiorcy nawiąże bezpośrednie połączenie z serwerami Facebook.
 2. Zawartość wtyczki jest przekazywana przez danego usługodawcę bezpośrednio do przeglądarki Usługobiorcy i integrowana ze stroną. Dzięki tej integracji, usługodawcy otrzymują informację, że przeglądarka Usługobiorcy wyświetliła stronę www.masterski.e-skipass.pl, nawet jeśli Usługobiorca nie posiada profilu u danego usługodawcy, czy nie jest u niego akurat zalogowany. Taka informacja (wraz z adresem IP Usługobiorcy) jest przesyłana przez przeglądarkę bezpośrednio do serwera danego usługodawcy (niektóre serwery znajdują się w USA) i tam przechowywana.
 3. Jeśli Usługobiorca zaloguje się do jednego z powyższych serwisów społecznościowych, to usługodawca ten będzie mógł bezpośrednio przyporządkować wizytę na stronie www.e-skipass.pl do profilu Usługobiorcy w danym serwisie społecznościowym.
 4. Jeśli Usługobiorca użyje danej wtyczki, np. klikając na przycisk „Lubię to” lub przycisk „Udostępnij”, to odpowiednia informacja zostanie również przesłana bezpośrednio na serwer danego usługodawcy i tam zachowana.
 1. Cel i zakres gromadzenia danych oraz ich dalszego przetwarzania i wykorzystania przez usługodawców, jak również możliwość kontaktu oraz prawa Usługobiorcy w tym zakresie i możliwość dokonania ustawień zapewniających ochronę prywatności Usługobiorcy zostały opisane w polityce prywatności usługodawcy: https://www.facebook.com/policy.php
 2. Jeśli Usługobiorca nie chce, aby serwisy społecznościowe przyporządkowywały dane zebrane w trakcie odwiedzin na stronie www.e-skipass.pl bezpośrednio jego profilowi w danym serwisie, to przed wizytą na stronie www.e-skipass.pl musi wylogować się z tego serwisu. Usługobiorca może również całkowicie uniemożliwić załadowanie na stronie wtyczek stosując odpowiednie rozszerzenia dla przeglądarki, np. blokowanie skryptów za pomocą „NoScript“.
 3. Administrator wykorzystuje na swojej stronie narzędzia remarketingowe tj. Google Ads, wiąże się to z wykorzystywaniem plików cookies firmy Google LLC dotyczących usługi Google Ads. W ramach mechanizmu do zarządzania ustawieniami plików cookies Usługobiorca ma możliwość zdecydowania, czy Usługodawca będzie mógł korzystać z Google Ads (administrator cookies zewnętrznego: Google LLC. z siedzibą w USA) w stosunku do niego.

 

 • 7

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.
 2. Administrator udostępnia odpowiednie środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione, danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną.
 3. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Polityką prywatności stosuje się odpowiednio przepisy RODO oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

 

 

 E-Skipass
© 2019 Wszystkie prawa zastrzeżone

MasterSki
Centrum narciarskie Master Ski Tylicz
ul. Kazimierza Pułaskiego 11a
33-383 Tylicz

664-641-508
biuro.masterski@gmail.com

Regulamin Sprzedaży Internetowej oraz Polityka Prywatności